Termeni și condiții generale ale HASIT ROMANIA SRL

§ 1 Generalități, domeniu de aplicare
(1) Termenii și condițiile noastre stau la baza  ofertelor, livrărilor  serviciilor prestate de societatea noastra. Acestea fac parte din toate contractele pe care le încheiem cu clienții noștri (denumiți în continuare „client“, respectiv „clienți“) pentru livrările și serviciile noastre. Acestea se aplică, de asemenea, tuturor ofertelor, livrărilor sau serviciilor viitoare, chiar dacă acestea nu sunt agreate separat.
(2) Termenii și condițiile noastre se aplică exclusiv, ceea ce înseamnă că abateri sau condiții ale clientului neincluse în termenii și condițiile noastre nu vor fi acceptate, cu excepția cazului în care am convenit în scris în mod expres validitatea acestora.
(3) Toate acordurile încheiate între noi și client pentru executarea prezentului contract sunt făcute în scris în contractul în care sunt incluși prezenții termeni și condiții. Modificările ulterioare ale contractului sau  completările trebuie să fie de asemenea făcute în scris. 
 
§ 2 Oferta și încheierea contractului
(1) Ofertele noastre sunt neangajabile și neobligatorii. Acceptarea are loc prin confirmarea noastră scrisă, verbala sau implicit prin livrarea sau furnizarea serviciului.
(2) Contractul intră în vigoare numai prin semnarea acestuia.Textul contractului este salvat păstrând protecția datelor. 
(3) Informațiile, desenele, ilustrațiile și descrierile serviciilor conținute în documentele care aparțin ofertei, sunt – și în format electronic – doar valori aproximative.
(4) Atunci când se comandă materiale colorate, clientul trebuie să rețină că structura substratului, absorbția, vârsta materialului de referință, influențele mediului și condițiile de iluminare pot schimba nuanța. În cazul comenzilor repetate ale aceleiași culori, trebuie indicat întotdeauna numărul de comandă al ultimei comenzi de vopsea si eventual codul vopselei; Comparațiile nuanțelor în scopul comenzilor ulterioare se efectuează de către client în aceleași condiții.
(5) Perioadele de livrare și de prestație convenite sunt întotdeauna aproximative, cu excepția cazului în care a fost promis sau convenit în mod explicit un termen fix sau o dată fixă.
(6) Termenele de livrare sunt pentru producţie internă 7 zile, iar pentru importuri 2 saptamani. Orice intarziere la livrare este  anuntata de vanzator prin intermediul reprezentantului de vanzari.
(7) Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzător în cazul neîndeplinirii de către cumpărător a obligaţiilor ce cad în sarcina sa. Vânzătorul are dreptul de a bloca livrările către cumpărător în cazul neachitării facturilor la termenele scadente.
(8) Acordul cumpărătorului expres exprimat pentru decalarea termenului de livrare a mărfii face inoperante daunele moratorii în sarcina vânzătorului, acesta fiind obligat numai la executarea în natură a contractului la noul termen convenit. Renunţarea cumpărătorului la executare în caz de întârziere acceptată, fără acordul vânzătorului, atrage răspunderea cumpărătorului pentru daune interese, în condiţiile contractului.
(9) Termenele de livrare convenite se prelungesc - chiar și în cadrul unei întârzieri - în mod corespunzător la apariția forței majore și în cazul tuturor impedimentelor imprevizibile, necunoscute de noi la momentul încheierii contractului, pentru care noi nu suntem responsabili în cazul în care astfel de impedimente influențează în mod demonstrabil furnizarea prestației datorate. 
(10) Punerea noastră în întârziere la livrare se face conform prevederilor legale. 
 
§ 3 Informații tehnice aplicabile, consultanță obiect
(1) Informații tehnice și instrucțiuni/ indicații tehnice aplicabile referitoare la produsele noastre, pe care le oferim în formă scrisă și orala pentru a susține clientul sau antreprenorul/constructorul, sunt făcute în conformitate cu cele mai recente tehnologii, pe baza fișelor tehnice ale produselor noastre. Clientul este responsabil pentru verificarea calitatii produselor noastre și a tehnologiei de aplicare pentru scopul utilizării respective, cu atenție deosebită pe baza condițiilor individuale.
 
§ 4 Prețuri și termene de plată
(1) Prețurile noastre de lista sunt prețuri recomandate neobligatorii de vânzare cu amănuntul, plus TVA-ul legal aplicabil.
(2) Prețurile din facturile noastre sunt rotunjite pe baza prețurilor individuale până la 2 zecimale.
(3) Dacă nu se specifică altfel în confirmarea comenzii sau în lista de prețuri valabilă la data încheierii contractului, prețurile noastre sunt CPT – livrare la locatia indicata de client atata timp cat locatia este pe teritoriul Romaniei si cantitatile minime sunt agreate de Vanzator. 
(4) Vanzatorul are dreptul ca în orice moment pe întreaga durată a Contractului să modifice preturile produselor. Modificarile de preturi intervenite in timpul derularii contractului se aplica de la data indicata in actul modificator.
(5) Pentru produsele importate la comanda, nu se accepta retururi, comanda nemaiputand fi revocata, iar marfa urmand a fi facturata si livrata, conform prevederilor Contractuale. 
(6) In cazul in care Cumparatorul renunta partial sau total la o comanda speciala, Vanzatorul are dreptul sa retina avansul aferent, in baza art. 1544 din Noul Cod Civil, cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate in vederea achizitionarii marfurilor, care raman astfel, temporar fara desfacere.
(7) Deducerea scontului la plata in termeni conveniti necesită un acord scris separat. 
(8) O compensare sau reținere a plăților care acționează ca compensare este permisă numai pe baza creanțelor clientului care sunt recunoscute de noi, nu sunt contestate sau stabilite legal. Exercitarea unui drept de reținere, care nu acționează ca compensare, este permisă numai împotriva creanțelor clientului recunoscute, necontestate sau stabilite legal. Clientul poate exercita un drept de reținere numai în cazul în care contrasolicitarea sa se bazează pe aceeași relație contractuală.
(9) În măsura în care, după încheierea contractului, devin cunoscute circumstanțe din care reiese în mod obiectiv incapacitatea clientului de a-și îndeplini obligațiile, prin care îndeplinirea contractului este pusă în pericol (de exemplu, printr-o cerere de deschidere a procedurii de insolvență), putem revoca termene de plată sau întârzieri convenite cu efect imediat și putem reține prestații proprii până când clientul a efectuat plata sau a furnizat o garanție pentru aceștia sau a dovedit că îndeplinirea obligațiilor nu este, de fapt, pusă în pericol.
(10) Rezilierea unilaterală a contractului poate avea loc şi dacă cumpărătorul întârzie la plata produselor peste un termen de 45 zile de la data scadenţei facturii. Rezilierea unilaterală a contractului se poate face de oricare dintre părţi în cazul în care se constată că cealaltă parte nu respectă condiţiile prevăzute in contract.
(11) Rezilierea unilaterală a contractului se poate face de către cumpărător numai dacă a înştiinţat în scris vânzătorul cu 30 de zile înainte de data la care rezilierea are efect. La termenul prevăzut de cumpărător pentru încetarea contractului, acesta este obligat să achite toate restanţele financiare către vânzător.
 
§ 5 Livrarea și transferul riscului 
(1) Începutul perioadei de livrare indicate de noi este, în funcție de implicarea clientului, conform contractului și necesită clarificarea tuturor întrebărilor tehnice.
(2) Termenele de livrare sunt pentru producţie internă 5 zile, iar pentru importuri 2 saptamani. Orice intarziere la livrare va fi anuntata de vanzator prin intermediul reprezentantului de vanzari.
(3) Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzător în cazul neîndeplinirii de către cumpărător a obligaţiilor ce cad în sarcina sa. Vânzătorul are dreptul de a bloca livrările către cumpărător în cazul neachitării facturilor la termenele scadente.

§ 6 Transferul riscului, costuri de ambalare
(1) Locul prestației este sediul nostru. În măsura în care nu se specifică altfel, livrarea este convenită CPT – livrare la locatia indicata de client atata timp cat locatia este pe teritoriul Romaniei si cantitatile minime sunt agreate de Vanzator. In caz contrar livrarea este convenită "ex works" sau "din depozitul de livrare". Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, suntem îndreptățiți să determinăm tipul expediției (în special compania de transport, ruta expediției, ambalajul).
(2) De la data livrării produselor, riscul se transmite succesiv de la vânzător la transportator, respectiv la cumpărător, data livrării fiind considerată data semnării documentului de livrare de către delegatul transportatorului sau al cumpărătorului.
(3) Riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunului vândut trece la client numai la momentul predării bunului. 
(4) Ambalajele de transport și toate celelalte ambalaje conform regulilor de ambalare nu sunt preluate înapoi; ele devin proprietatea clientului. Acest lucru nu se aplică pentru europaleți. Paleții sunt facturați la livrare, iar la returnarea lor în stare perfectă, se primește o factura de stornare. Vanzatorul nu are obligatia de a storna decat paletii marcati HASIT care au provenit de la acesta. 
 
§ 7 Tehnologia echipamentelor – defecțiuni
Oferim tehnologii ale echipamentelor gata de utilizare în conformitate cu obligațiile noastre contractuale. Dacă apare o eroare, trebuie să fim informați imediat. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune consecutive, în special pentru pierderea profitului din cauza unei întreruperi a activității sau a unei defecțiuni a mașinilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
 
§ 8 Garanție
(1) Dispozițiile legale se aplică drepturilor clientului în cazul unor defecte materiale și legale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele condiții generale. În toate cazurile, dispozițiile speciale rămân neschimbate la livrarea finală a bunurilor către un consumator.
(2) Perioada de garanţie este specificată pe ambalajul fiecărui produs în parte şi în fişa tehnică a acestora.
(3) Vânzătorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor vândute şi de defecţiunile rezultate din culpa sa, acesta având obligaţia înlocuirii mărfurilor necorespunzătoare.
(4) Cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa depoziteze, sa conserve si sa utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de vanzator. Vânzătorul nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către cumpărător. Prin preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul confirmă că acestea au fost livrate în stare corespunzătoare.
(5) În termen de 15 zile de la constatarea unei deficiente a produsului, Cumparatorul are obligaţia să notifice HASIT ROMANIA SRL în scris asupra reclamaţiei. Aceasta clauza nu reprezinta o renuntare a Cumparatorului la drepturile pe care i le confera legislatia in vigoare in materia reclamatiilor referitoare la viciile ascunse ale produselor livrate. In  cazul notificării unei reclamaţii, Cumparatorul va fi obligat să solicite şi/sau să colecteze mostre ale produselor, pe care să le depoziteze în mod corespunzător, precum şi să solicite orice informatii sau documente relevante în acest sens.
(6) Procesul-verbal referitor la reclamaţie, va conţine următoarele:
-  data şi locul întocmirii procesului-verbal;
- datele de identificare ale entităţilor participante în examinarea produsului;
-  datele de identificare ale produsului(elor) şi documentaţia aferentă referitoare la transport 
- descrierea detaliată a defectelor produselor, precum şi cantitatea şi dimensiunea acestuia (ora), însoţită de fotografii;
- declaraţia Cumparatorului sau a clientului său cu privire la modalitatea în care a(u) fost depozitat(e) produsul(ele);
(7) HASIT ROMANIA SRL nu ia în considerare nici un fel de reclamaţie în cazul în care Cumparatorul nu respectă procedura de notificare a reclamaţiei specificată.
(8) HASIT ROMANIA SRL nu va fi pasibilă de răspundere dacă defectul(ele) produsului(elor) se datorează utilizării necorespunzătoare sau depozitării incorecte a acestuia(ora) ori este(sunt) cauzat(e) de acţiunile sau neglijenţa unui terţ.
(9) În momentul recepţiei produselor, Cumparatorul are avea obligaţia să le verifice din punctul de vedere al sortimentelor şi cantităţii, şi să identifice orice deficienţă cantitativă, vicii aperente ale produselor, pe baza documentelor de livrare. 
(10) Dacă reprezentantul Cumparatorului semnează documentele de livrare fără a face nici un fel de menţiune se va înţelege că produsele au fost acceptate de către Cumparator aşa cum au fost livrate şi orice contestaţie ulterioară cu privire la deficienţe cantitative ale produselor va fi nulă şi neavenită. 
(11) După livrare, Cumparatorul va suporta orice risc în legătură cu produsele livrate. În cazul descărcării produselor la sediul Cumparatorului sau la orice punct de lucru indicat de acesta înainte de livrare, Cumparatorul va suporta riscul deteriorării produselor la descărcare prin manipularea defectuoasă de către personalul sau cu echipamentul sau.
 
§ 9 Răspunderea
(1) Dacă nu se prevede altfel în prezenții Termeni și condiții generale sau în contract, vom fi răspunzători în cazul încălcării obligațiilor contractuale și necontractuale, în conformitate cu prevederile legale relevante.
 
§ 10 Retinerea dreptului de proprietate
(1) În cazul contractelor încheiate, ne rezervăm proprietatea bunurilor până la plata integrală a prețului de cumpărare. În timpul existenței reținerii proprietății, clientul nu poate să vândă proprietatea sau să dispună altfel de proprietate. Schimbarea dreptului de proprietate asupra bunurilor/proprietății închiriate, precum și schimbarea propriilor date de identificare, a sediului social, trebuie să ni se comunice imediat de către client.
(2) Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contract, cumpărătorul datorează daune interese. Pentru fiecare zi de întârziere în plata preţului produselor, cumpărătorul datorează vânzătorului daune moratorii în valoare de 0,5 % din valoarea facturilor neachitate. Cumpărătorul este de acord ca, cuantumul penalităţilor să poată depăşi cuantumul sumei datorate. Penalitatile de intarziere pentru facturile restante se calculează de la data scadentei si pana la plata efectiva a debitului datorat de cumparator.
(3) În cazul renunţării în totalitate sau parţial la produsele comandate, cumpărătorul datorează vânzătorului daune compensatorii reprezentând preţul produselor la care renunţă.
(4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract dă dreptul vânzătorului să denunţe unilateral contractul care va înceta de drept, fără punerea în întârziere a cumpărătorului la data notificării voinţei de reziliere.
 
§ 12 Jurisdicția și locul de desfășurare
(1) Pentru toate conflictele cu privire la drepturile și obligațiile părților contractante din tranzacții de orice tip - inclusiv litigiile privind cambiile și cecurile - inclusiv litigii privind valabilitatea acestui acord, s-a convenit competența instanțelor de judecată de la sediul nostru.
(2) Se aplică exclusiv legea romaneasca.
(3) În cazul în care nu se specifică altfel, sediul nostru este locul de îndeplinire a prestației.
(4) În cazul în care toate sau o parte din orice prevederi ale contractului cu clientul, inclusiv acești termeni și condiții, sunt sau devin nule, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Reglementarea în întregime sau parțial nulă va fi înlocuită de o reglementare a cărei succes economic se apropie cât mai mult de cel a celei devenite nule.


 Martie 2024
Termeni și condiții generale ale HASIT ROMANIA SRL