Protecția datelor pentru denunțătorul neregulilor

Informații privind protecția datelor în sistemul de denunțare al neregulilor al Grupului FIXIT

 

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

HASIT România SRL
Strada Horticulturii 24
RO-401114 Turda
România
Telefon: +40 (0)374 642 020
Fax: +40 (0)264 312 266
E-Mail: office.info@hasit.ro

 

Date cu caracter personal

În principiu este posibilă utilizarea sistemului de denunțare al neregulilor fără a furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, ca parte a procesului de denunțare, puteți dezvălui în mod voluntar date cu caracter personal, în special informații despre identitatea, numele și prenumele, țara de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Informațiile pe care le furnizați pot conține, de asemenea, date cu caracter personal ale unor terțe părți la care faceți referire în denunțarea dumneavoastră. Persoanelor vizate li se oferă posibilitatea de a formula observații cu privire la denunțări. În acest caz vom informa persoanele vizate cu privire la denunțare. Și în acest caz, confidențialitatea dumneavoastră este asigurată, deoarece persoana vizată nu va primi nicio informație despre identitatea dumneavoastră - în măsura în care este posibil din punct de vedere legal - iar denunțările dumneavoastră vor fi utilizate astfel încât să nu vă fie periclitată anonimitatea.

 

Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Sistemul de denunțare al neregulilor vă permite să ne contactați și să raportați informații privind încălcarea prevederilor privind conformitatea și a prevederilor legale. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a verifica raportarea pe care ați realizat-o prin intermediul sistemului de denunțare și pentru a investiga potențiala neconformitate și prezumtivele încălcări ale prevederilor legale. Se poate întâmpla să avem întrebări suplimentare pentru dumneavoastră. În acest scop folosim în mod exclusiv comunicarea prin intermediul sistemului de denunțare. Confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați este prioritatea noastră principală.

Prelucrarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului personal acordat la raportarea prin intermediul sistemului de denunțare al neregulilor (art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul General European privind Protecția Datelor, denumit pe scurt RGPD).

În plus, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Acest aspect include, în special, rapoarte privind fapte relevante pentru dreptul penal, dreptul concurenței și dreptul muncii (art. 6 alin. (1) lit. c RGPD).

În cele din urmă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate dacă acest lucru este necesar pentru a proteja interesele legitime ale companiei sau ale unei terțe părți (art. 6 alin. (1) lit. f RGPD). Avem un interes legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal pentru prevenirea și detectarea încălcărilor prevederilor din cadrul companiei, pentru a verifica legalitatea proceselor interne și pentru a menține integritatea companiei.

Dacă ne furnizați categorii speciale de date cu caracter personal, le vom prelucra pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 9 alin. 2 lit. a RGPD).

Nu intenționăm să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele enumerate mai sus. În caz contrar, vom obține consimțământul dumneavoastră în prealabil.

 

Divulgarea datelor cu caracter personal

Grupul FIXIT operează la nivel internațional și are locații în diferite țări din interiorul și din afara Uniunii Europene. Datele stocate pot fi accesate în mod exclusiv de către persoane special autorizate în acest scop din cadrul companiei. În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, persoanele special autorizate ale filialelor noastre pot avea, de asemenea, dreptul de acces. Acest lucru este valabil în special în cazul în care investigarea notificării acestora se desfășoară în țara în cauză. Toate persoanele autorizate pentru acces sunt obligate în mod expres să păstreze confidențialitatea.

Pentru a îndeplini scopul menționat mai sus, poate fi, de asemenea, necesar să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către organisme externe, cum ar fi firme de avocatură, autorități penale sau din domeniul dreptului concurenței, în interiorul sau în afara Uniunii Europene.

Dacă transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul concernului sau extern, se asigură un nivel uniform de protecție a datelor prin intermediul reglementărilor interne privind protecția datelor și/sau al acordurilor contractuale corespunzătoare. În toate cazurile, responsabilitatea pentru prelucrarea datelor este asumată de companie.

 

Durata stocării

Stocăm datele cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru a procesa denunțarea dumneavoastră sau atât timp cât avem un interes legitim în stocarea datelor dumneavoastră personale. În plus, datele pot fi stocate dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național pentru a îndeplini obligațiile legale, cum ar fi obligațiile de arhivare. Ulterior, toate datele cu caracter personal vor fi șterse, blocate sau anonimizate.

 

Drepturile dumneavoastră

Dacă ați furnizat date cu caracter personal, aveți dreptul la informare, corectarea și ștergerea datelor cu caracter personal. De asemenea, puteți restricționa prelucrarea sau puteți solicita transferul acesteia către un alt organism responsabil.

În plus, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară.

Aveți dreptul să vă revocați declarația de consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia. De regulă, consimțământul poate fi revocat numai în termen de o lună de la primirea notificării, deoarece concernul FIXIT este obligat în anumite cazuri în temeiul art. 14 alin. (3) lit. a RGPD să informeze în termen de o lună persoana acuzată cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa și la investigațiile efectuate. Aceasta include, de asemenea, stocarea, tipul de date, scopul prelucrării, identitatea persoanei responsabile și - dacă este necesar din punct de vedere legal - a raportorului, astfel încât încetarea prelucrării datelor sau ștergerea datelor de identificare nu mai este posibilă. Perioada de revocare poate fi, de asemenea, redusă în cazul unei necesități imediate de implicare a unei autorități publice sau a unei instanțe. Acest lucru se datorează faptului că, de îndată ce a fost realizată o dezvăluire către autoritatea publică sau către instanță, datele de identificare se află atât la concernul FIXIT, cât și în dosarele procedurale ale autorității publice sau ale instanței.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând o notificare persoanei responsabile fără un formular special. Dacă v-ați exercitat dreptul la corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării în relația cu entitatea noastră, suntem obligați să notificăm toți destinatarii cărora le-am dezvăluit datele cu caracter personal care vă privesc cu privire la această corectare sau ștergere a datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. La cerere vă vom informa despre acești destinatari.

În cele din urmă, fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă RGPD.

 

Versiunea informațiilor privind protecția datelor: Septembrie 2023

Protecția datelor pentru denunțătorul neregulilor
pdf
175 KB