Termeni de utilizare Căutarea produsului potrivit

 

§ 1 Domeniul de aplicare

Condițiile generale de utilizare reglementează relația dintre HASIT România SRL (denumită în continuare HASIT) și utilizatorii care utilizează "Căutarea produsului potrivit", care este furnizat gratuit și fără obligații.

§ 2 Utilizarea preconizată

Prin intermediul "Căutarea produsului potrivit", HASIT oferă utilizatorului un prim ajutor de selecție fără obligații, în mod gratuit. Acesta nu este menit să înlocuiască consilierea individuală cu privire la utilizarea, adecvarea, capacitatea de utilizare etc. a produselor HASIT. Oferim informații, sfaturi, recomandări sau explicații obligatorii doar în contextul unei comunicări individuale.

§ 3 Răspunderea

(1) "Căutarea produsului potrivit" este structurat în așa fel încât datele introduse de utilizator generează anumite rezultate. Nu este responsabilitatea HASIT, ci a utilizatorului, a planificatorului sau a persoanei responsabile de proiectul în cauză să verifice aceste rezultate înainte de a le utiliza și să se asigure că acestea sunt într-adevăr adecvate pentru aplicația respectivă. Utilizatorul însuși este responsabil dacă și în măsura în care își bazează deciziile pe rezultatele din "Căutarea produsului potrivit".

Rezultatele din "Căutarea produsului potrivit" corespund celor mai recente teste tehnice și experienței în utilizarea produselor noastre. Acest lucru nu exonerează proiectantul sau utilizatorul de obligația individuală de a testa produsele și materialele în mod profesional pentru a verifica dacă acestea sunt adecvate scopului propus în condițiile proiectului respectiv, pe propria răspundere. Prin urmare, rezultatele reprezintă doar un ajutor, fără nicio garanție de corectitudine sau de acuratețe a calculului pentru o aplicație specifică.

HASIT nu este responsabilă pentru planificarea, rezultatele, costurile sau altele similare, dacă acestea se bazează exclusiv pe rezultatele utilizate din " Căutarea produsului potrivit" utilizate. De asemenea, HASIT nu este responsabilă pentru asigurarea faptului că în planificarea utilizatorului s-a ținut cont de stadiul actual al tehnicii și de aspectele de siguranță.

(2) HASIT nu are nici o influență asupra condițiilor proiectului și a diverșilor factori care pot afecta prelucrarea și utilizarea produselor sale. Prin urmare, nu poate fi stabilită nici o garanție a unui rezultat al muncii sau a răspunderii, indiferent de raportul juridic, din informațiile obținute cu ajutorul "Căutarea produsului potrivit", cu excepția cazului în care ne facem vinovați de intenție sau neglijență gravă în acest sens.

(3) HASIT a creat „Căutarea produsului potrivit” cu grija și acuratețea cuvenită. Cu toate acestea, nu garantează utilizarea rezultatelor în ceea ce privește corectitudinea și acuratețea. „Căutarea produsului potrivit” este disponibil „ca atare” și fără nicio garanție expresă sau implicită.

(4) În plus, HASIT nu oferă nicio garanție că funcțiile disponibile ale "Căutarea produsului potrivit" sunt lipsite de întreruperi și erori.

(5) Nu se poate face nicio reclamație legală pentru daune rezultate din utilizarea produselor HASIT în alte scopuri sau în alt mod decât cel prevăzut și descris, fără acordul prealabil scris al HASIT. HASIT își declină orice răspundere pentru daune, pierderi sau costuri directe, indirecte, accidentale sau consecutive, în legătură cu sau ca urmare a incapacității de a utiliza "Căutarea produsului potrivit " pentru un anumit scop.

(6) În măsura în care HASIT este răspunzătoare în conformitate cu dispozițiile de mai sus, această răspundere va fi după cum urmează:

În caz de intenție sau de neglijență gravă din partea HASIT sau a unui reprezentant sau agent indirect și în caz de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății cauzată din culpă, HASIT răspunde în conformitate cu dispozițiile legale.

În caz contrar, HASIT răspunde numai în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse, în cazul încălcării culpabile a obligațiilor contractuale materiale sau dacă HASIT a ascuns în mod fraudulos defectul sau și-a asumat o garanție pentru calitate. Cu toate acestea, cererea de despăgubiri pentru încălcarea culpabilă a obligațiilor contractuale esențiale este limitată la daunele previzibile tipice pentru contract, cu excepția cazului în care se aplică în același timp un alt caz dintre cele enumerate aici.

Dispozițiile menționate mai sus se aplică tuturor pretențiilor de despăgubire (în special pentru despăgubiri în plus față de prestație și despăgubiri în locul prestației), indiferent de temeiul juridic, în special din cauza unor defecte, a încălcării obligațiilor care decurg din obligația contractuală sau a unei acțiuni neautorizate. Acestea se aplică, de asemenea, cererilor de despăgubire pentru cheltuieli inutile. O modificare a sarcinii probei în detrimentul utilizatorului nu este asociată cu dispozițiile de mai sus.

§ 4 Dreptul de utilizare

HASIT este deținătorul drepturilor exclusive pentru "Căutarea produsului potrivit". Acesta își rezervă toate drepturile asupra software-ului, cu excepția cazului în care acestea au fost acordate în mod expres utilizatorului în acești termeni de utilizare. HASIT acordă utilizatorului un simplu drept de utilizare a "Căutarea produsului potrivit " pentru o perioadă nelimitată de timp (denumită în continuare "licență"). Licența dă dreptul utilizatorului de a-l utiliza în scopul pentru care a fost conceput.

În special, utilizatorului îi este interzis să reproducă sau să închirieze " Căutarea produsului potrivit " în întregime sau parțial, să traducă, să editeze sau să modifice în alt mod software-ul, să sublicențieze software-ul sau să reproducă în mod public software-ul prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv să îl pună la dispoziția publicului în așa fel încât să fie accesibil membrilor publicului din locurile și în momentele pe care aceștia le aleg. De asemenea, utilizatorului îi este interzis să descompileze, să dezasambleze sau să facă inginerie inversă a software-ului, cu excepția cazului în care utilizatorul este autorizat să facă acest lucru în temeiul legislației obligatorii relevante privind drepturile de autor.

§ 5 Dispoziții finale

Nu există acorduri colaterale la acești termeni de utilizare. Modificările sau completările sunt posibile numai în scris, cu acordul HASIT.

Acești termeni de utilizare se aplică exclusiv. Orice termeni și condiții ale utilizatorului care se abat de la sau intră în conflict cu acești termeni de utilizare nu se aplică; acest lucru se aplică și în cazul în care HASIT nu se opune în mod expres termenilor și condițiilor utilizatorului.

În cazul în care anumite prevederi individuale ale acestor termeni de utilizare se dovedesc a fi nevalabile, nule sau inaplicabile sau devin nevalabile, nule sau inaplicabile, acest lucru nu va afecta validitatea acordului în ansamblul său. În acest caz, părțile vor înlocui dispoziția invalidă, nulă sau inaplicabilă cu o dispoziție care se apropie cel mai mult de scopul urmărit, într-un mod permis din punct de vedere juridic.

Jurisdicția exclusivă pentru toate litigiile care decurg din și în legătură cu utilizarea "Căutarea produsului potrivit" este sediul social al HASIT. Relația de utilizare și toate litigiile care decurg din sau în legătură cu această relație contractuală se supun legislației din România. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică.

 

Turda, Aprilie 2024